Camping og fritid

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt

 1. Kjøpsavtalen inngås mellom kjøper og Camping og Fritid AS, heretter betegnet som selger.
 2. Ved forbrukerkjøp kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse i tillegg til disse betingelser. Ved kjøp utenfor forbrukerkjøp, kommer kjøpsloven til anvendelse. Se særskilte betingelser i punkt for kjøp utenfor forbrukerforhold.
 3. Etter at kjøper har betalt kjøpesum og fraktkostnader i nettbutikkens betalingssystem, vil selger bekrefte lagerbeholdning og sende ut en ordrebekreftelse. Først når ordrebekreftelse er mottatt, er kjøp bindende for begge parter.
 4. Kjøper aksepterer de til en hver til gjeldende kjøpsbetingelser. Kjøper plikter å lese disse før gjennomføring av handel.
 5. Selger forbeholder seg retten til å ensidig endre kjøpsbetingelser og gjøre disse tilgjengelige på sine nettsider.
 6. Netthandel på campingogfritid.no gjelder bare for salg innenfor Norge.
 7. Alle varer er priset i NOK inklusiv mva.
 8. Ved salg til forbruker gjelder angrerettloven. Faktura og pakkseddel som følger varen vil inneholde de pliktige opplysninger iht. angrerettloven. Særskilt nevnes likevel at returfrakt må dekkes av Kjøperen. 

Personvern

 1. Kjøper aksepterer selgers personvernerklæring som kan finnes HER.

Varenes tilstand

 1. Varene som selges er demontert fra brukte, skadede eller kondemnerte campingvogner. Varenes forventede tilstand må derfor vurderes basert på dette. Varenes tilstand vil ikke være lik ny vare, herunder funksjonsdyktighet, slitasje og forventet levetid.
 2. Varene selges «som de er» jf. forbrukerkjøpsloven § 17.
 3. Dersom delens alder og tidligere bruk likevel leder til at delene ikke har tenkt funksjonsevne, fraskriver delleverandøren seg ansvar for slike funksjonsfeil. Det må ikke igangsettes arbeid på delen/bilen før delelevrandøren blir kontaktet. 
 4. Selger er ansvarlig for at varen samsvarer med beskrivelse av type del og hvilken campingvogn den er demontert fra.

Kjøpers plikter

 1. Kjøper er selv ansvarlig for å undersøke om varen passer til kjøpers campingvogn.
 2. Hvis kjøper avdekker feil eller mangler, plikter kjøper å gi beskjed til selger innen rimelig tid fra kjøper oppdaget eller burde oppdaget avviket. Det må ikke utføres arbeid på delen før delleverandøren er kontaktet og har fått tatt stilling til forholdet.

Levering

 1. Varene sendes umiddelbart etter ordre er mottatt og senest innen 10 virkedager. Dette gjelder kun lagerførte varer. Ved varer som ikke er lagerført gjelder egne tidspunkter. Leveringstid i disse tilfeller må avklares særskilt.
 2. Kostnad for levering bæres av kjøper og kommer i tillegg til kjøpesummen.

Angrerett, retur, reklamasjon og mangler

 1. Det gjelder ingen returrett utover angrerettloven. Kjøper kan angre på kjøp innen 14 dager fra kjøper mottok varen. Selger må ha fått skriftlig beskjed om at angreretten vil benyttes innen denne fristen. Kjøper plikter å sende varen tilbake innen 14 dager fra melding om angrerett blir gitt til selger. 
 2. Kjøper kan bytte varen til annen vare innen 30 dager fra varen er mottatt. Varen må kunne leveres tilbake i samme stand som den ble mottatt. Ved eventuell brutt forsegling, forsøk på montering eller annen skade, vil kjøper ikke kunne bytte varen. Det er i et hvert tilfelle selger som avgjør varens tilstand og beslutter hvorvidt varen kan byttes eller ikke. Ved bytte må kjøper betale retur av gammel vare og frakt av ny vare.
 3. Risiko for tingen går over til kjøper ved levering. Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren, jf. fkjl. § 7. Hvis tingen er stilt til rådighet for forbruker, men forbruker unnlater å overta tingen, går risiko likevel over på kjøper fra tingen er stilt til hans eller hennes rådighet, jf. fkjl. § 14.
 4. Alle varer er solgt som de er, jf. fkjl. § 17. Det foreligger dermed kun mangler i følgende tilfeller:
  1. Når tingen er i dårlige stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente. Det presiseres igjen at Selger i all hovedsak selger brukte deler og at forbrukers forventninger til tingen må basere seg på dette.
  2. Når selger forsømmer sin opplysningsplikt om tingen eller dens bruk, som selger kjente eller måtte kjenne til, og som antas å ha innvirket på kjøpet. Det vises til punkt 13 der det fremgår at selger kun vil opplyse om typen del og hva slags campingvogn delen stammer fra.
  3. Når selger gir uriktige opplysninger om tingen eller dens bruk i sin markedsføring eller på annen måte, og som ikke er rettet før kjøpet er gjennomført, og som antas å ha innvirket på kjøpet.
 5. Forbrukeren kan likevel ikke gjøre gjeldende forhold som kjøper kjente eller måtte kjenne til.
 6. Mangelsvurderingen skal gjøres på det tidspunkt når risiko gå over på forbruker, se punkt 17.
 7. Ved mangel forbeholder selger seg retten til å utbedre forholdet. Det kan være levering av ny tilsvarende vare eller retting av allerede leverte vare
 8. Slik gjør du ved reklamasjon/feil på vare
 9. Inne i menyen på nettsiden kan du laste ned returskjema Husk å få med kontonummer dersom du mener du skal ha penger refundert, så går tilbakebetalingen raskere. Skriv en kort tekst i feltet «Beskrivelse» hvor du forteller hvorfor varen blir returnert. Først anbefaler vi deg å ta kontakt med delelevrandøren ved feil på en vare. Ofte kan feil på en vare løses uten at varen må sendes tilbake. Dersom varen fortsatt må sendes er det viktig at varen pakkes forsvarlig. Avtale med delelevrandøren hvordan pakken sendes i retur.

Særskilt ved kjøp utenfor forbrukerforhold:

 1. Levering av varen anses å være gjort ved at tingen hentes på selgers salgssted eller overleveres fraktfører ved sendekjøp. 
 2. Risiko for tingen går over til kjøper når den er levert i samsvar med punkt 24. Hvis tingen ikke hentes etter at den er stilt til kjøpers rådighet, går risikoen likevel over på kjøper fra tidspunkt tingen er stilt til kjøpers rådighet.
 3. Alle deler blir solgt «som de er», jf. kjl. § 19. Det foreligger kun mangel i følgende tilfeller:
  1. Tingen svarer ikke til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet
  2. Selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk og som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet
  3. Eller tingen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen kunne forvente basert på kjøpesum og forholdene ellers. Det presiseres at salg gjelder brukte deler og kjøpers forventninger på være basert på dette.
 4. Kjøper plikter å undersøke tingen straks den er mottatt. Hvis kjøper vil gjøre gjeldende mangelskrav, må kjøper gjøre disse gjeldende senest innen 30 dager fra varen er levert. Etter denne fristen løper ingen reklamasjonsrett.
 5. Mangelsansvar er i et hvert tilfelle begrenset til kjøpesummen.
 6. Det gjelder ingen angrerett for handel utenfor forbrukerforhold.

Særlig om montering, service og reparasjon

 1. I de tilfeller Selger skal montere en del kjøpt hos Selger, vil forholdet reguleres av forbrukerkjøpsloven/kjøpsloven. I slike tilfeller vil Selgers montering være å anse som en innsatsforpliktelse. Selger vil gjøre sitt beste for å utføre montering, men innestår ikke for et konkret resultat. Arbeidet skal likevel utføres på en faglig, forsvarlig måte.
 2. I de tilfeller der størsteparten av Selgers forpliktelse er håndverkerarbeid, reguleres avtalen av håndverkertjenesteloven, eksempelvis ved service eller reparasjon uten salg av deler. I slike tilfeller vil også tjenesten være en innsatsforpliktelse, ikke resultatforpliktelse. Selger påtar seg således ikke ansvar for et konkret resultat. Hvorvidt det er lønnsomt å utføre reparasjon eller service, diskuteres nærmere med Kunde i hver konkret situasjon.
Skroll til toppen