Camping og fritid

Personvern

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING for Camping og Fritid AS (Org nr 929 319 354)

Behandling av personopplysninger i Camping og Fritid AS. 

Camping og Fritid AS vil i forbindelse med våre digitale løsninger behandle personopplysninger.  

Vi forklarer dette nærmere nedenfor, og gir blant annet Informasjon om hvilke personopplysninger vi  behandler om deg, det lovlige grunnlaget med behandlingen, formålet med behandlingen og hvor  lenge vi behandler personopplysningene. 

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du  kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

1. Ansvarlig for behandling av personopplysninger  

Camping og Fritid AS er behandlingsansvarlig for behandlingen som omtales nedenfor, dvs. vi  bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene behandles. 

Kontaktopplysninger for behandlingsansvarlig: 

Adresse: Camping og Fritid AS, c/o Per Aksel Mikael Storm-Larsen, Skinmoveien 51, 3270 Larvik E-post: per@campingogfritid.no 

Telefon: 45841406 

Organisasjonsnr.: 929 319 354

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn  

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi  kommer i kontakt med deg.  

Vi og våre underleverandører er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn  ved bruk av våre tjenester, og vi følger personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)  ved behandling av personopplysninger.  

Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person (sistnevnte  omtales som «registrert»).  

Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering,  organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk,  utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling  eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring. 

2.1. Informasjon som oppgis i kontaktskjema på vår nettside  

Når du bruker våre nettsider behandler vi opplysninger som du selv oppgir i kontaktskjemaet,  herunder navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte  følge av henvendelsen. Behandlingsgrunnlaget vil være samtykke, GDPR artikkel 6 nr. 1 (a). Vi  behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av  kontakten, normalt i ett år.

2.2. Informasjonskapsler («cookies»)  

Vi benytter oss også av informasjonskapsler (cookies) for å analysere bruksmønsteret til de  som besøker våre nettsider. Behandlingsgrunnlaget for bruken av informasjonskapsler er samtykke etter ekomloven § 2-7b og berettiget interesse etter GDPR artikkel 6 nr. 1 (f). Vi  anser det som nødvendig å benytte informasjonskapsler for å optimalisere våre nettsiders  funksjonalitet og styrke brukervennligheten. Samtykke etter ekomloven forutsetter at du får  informasjon om hvilke opplysninger som behandles, og at funksjonaliteten for  informasjonskapsler ikke er skrudd av i din nettleser. Vi samler inn informasjon om din  aktivitet på våre nettsider, herunder dine bevegelser på nettsiden og hvor lenge du er inne  på nettsiden.  

2.3. Support, kommunikasjon og annen kontakt 

Vi behandler personopplysninger om de som henvender seg til oss for support eller av andre  grunner. Dette er nødvendig for å besvare og dokumentere kommunikasjonen og for å kunne  ta imot feilmeldinger. Dette gjelder alle former for kommunikasjon, fysisk og digitalt, skriftlig  og muntlig.  

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle  personopplysninger som måtte følge av henvendelsen, herunder historikk/logger om  henvendelsen.  

Behandlingen av opplysninger er basert på at vi har en nødvendig berettiget interesse av å  behandle personopplysninger knyttet til ovennevnte (se GDPR artikkel 6 (1) f). Vi har derfor  vurdert at vår berettigede interesse i å ha kontakt med omverdenen er en del av vår  virksomhet og i å dokumentere den virksomheten vi driver, samt å besvare de som kontakter  oss og registrere slik kontakt. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å oss for å  håndtere henvendelser vi får, og at de registrertes personvern ikke går foran disse  interessene. 

Det er frivillig å gi oss personopplysninger, men det vil være nødvendig å gi oss  opplysningene for at vi skal kunne besvare henvendelser.  

Vi behandler informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten,  normalt i ett år. 

2.4. Kundeforholdet 

Når vi inngår en avtale om kjøp og salg av en vare, så behandler vi og lagrer  personopplysninger om våre kunder (kjøper og/eller selger). Dette er nødvendig for å kunne  motta eller overlevere varen, og sende eller motta betaling.  

I slike tilfeller behandler vi navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og kontonummer. 

Behandlingsgrunnlaget vil være samtykke, GDPR artikkel 6 nr. 1 (a). Vi behandler  informasjonen inntil vi regner med at det ikke vil bli videre oppfølgning av kontakten,  normalt i ett år.

3. Oppbevaring og lagring (sletting) av personopplysninger  

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble  samlet inn for, og sletter opplysningene i tråd med krav i regelverket. Hvor lenge vi behandler de  enkelte typene opplysninger vi behandler, er tatt inn i ovenfor hvor de enkelte behandlinger omtales.  

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke  slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med  deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, som f.eks.  lovmessige plikter knyttet til regnskapsføring, oppfølging av kundeforholdet knyttet til reklamasjon  mv. Personopplysninger vi behandler som følge av lovmessig plikt, vil slettes så snart vi ikke har plikt  til å oppbevare opplysningene.

2. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for  dette. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller lovmessig plikt som  pålegger oss å gi ut informasjonen. 

5. Sikkerhet for behandlingen 

All behandling av personopplysninger sikres med de påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak.  

Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet  på opplysningene. Vi benytter også sikkerhetsteknologier for å beskytte personopplysningene fra  uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Det gjennomføres risikovurderinger for behandling av  personopplysninger. 

Vi inngår databehandleravtaler med eventuelle leverandører som behandler personopplysninger på  våre vegne, hvor de påtar seg samme grad av sikkerhet som vi har for vår behandling av  personopplysninger. Det er etablert rutiner for håndtering av brudd på informasjonssikkerhet og  rutiner (personvernbrudd), og vi vil, dersom det foreligger brudd som medfører risiko for  personvernet til de personopplysningene gjelder, sende avviksmelding til Datatilsynet så raskt som  mulig og senest innen 72 timer etter bruddet ble oppdaget. Medfører bruddet høy sannsynlighet for  personvernet til de bruddet gjelder, vil vi også varsle disse.

6. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  

Nedenfor følger dine rettigheter for behandlingen av personopplysninger. For å ta i bruk dine  rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon over. 

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen én måned. Tar det lenger tid  enn én måned vil du få beskjed.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk  dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine  personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Informasjon 

Du har rett til å få informasjon om de personopplysninger vi behandler om deg. Gjennom denne  erklæringen informerer vi deg om vår behandling av personopplysninger. Du kan også kontakte oss  om du ønsker mer informasjon.  

Innsyn 

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg. Ta kontakt med oss om  du ønsker innsyn.  

Endring og sletting 

Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette  personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette  personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.  

Behandling på grunnlag av samtykke 

Behandler vi personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, så kan du til enhver tid trekke tilbake  samtykket. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å bruke den måte som er opplyst om da du ga  samtykket eller kontakte oss.  

Rett til å begrense eller protestere mot behandlingen 

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, se GDPR artikkel 21, som:  

  1. a) Du bestrider riktigheten av personopplysningene – behandlingen stanses i en periode som gjør  det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene. 
  2. b) Behandlingen er ulovlig, og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden  anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.  
  3. c) Vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for  disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Du kan også protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om  hvorvidt våre berettigede interesser går foran ditt personvern.  

Retten til dataportabilitet 

For opplysninger som du har gitt til oss og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med oss, og som  behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av oss) kan du be om å få personopplysningene om deg  utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart  format (dataportabilitet).  

Automatisert behandling, herunder profilering 

Det vil ikke bli foretatt automatisert behandling, herunder profilering, basert på dine  personopplysninger som har rettsvirkninger eller som i betydelig grad påvirker de som  personopplysninger gjelder. Se GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4.

7. Klager 

Opplever du at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har  beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til  Datatilsynet.  

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets  nettsider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

8. Endringer 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av  personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Har vi dine  kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert  informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

Skroll til toppen